Verzendkosten voor zakelijke klanten (salons, NL)
Bestellingen van meer dan € 200,00 exclusief btw worden gratis verzonden. Bij bestellingen onder € 200,00 exclusief btw wordt € 7,50 in rekening gebracht. 

Verzendkosten voor zakelijke klanten (salons, BE)
Bestellingen van meer dan € 300,00 exclusief btw worden gratis verzonden. Bij bestellingen beneden de € 300,00 exclusief btw wordt € 10,00 in rekening gebracht. 

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met Moods/ De Groene Kappers. Deze vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Leiden onder nummer 78712696. Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Moods/ De Groene Kappers is aanvaard.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over 'koper' wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging aan Moods/ De Groene Kappers opdracht verleent tot het leveren van professionele kappersbenodigdheden.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen, uitgebracht door Moods/ De Groene Kappers, kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.

2.2 Moods/ De Groene Kappers geeft op haar websites een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod voor koper mogelijk te maken. Als Moods/ De Groene Kappers daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden Moods/ De Groene Kappers niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.

2.3 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper een bestelling heeft geplaatst en Moods/ De Groene Kappers deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een elektronische opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres.

Artikel 3. Levering en verzending

3.1 De door koper bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk (streeftermijn binnen 5 werkdagen) doch uiterlijk binnen 10 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens Moods/ De Groene Kappers bij koper afgeleverd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden dan binnen 30 dagen na ontbinding door Moods/ De Groene Kappers aan koper gerestitueerd.

3.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Moods/ De Groene Kappers niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

Artikel 4. Bedenktijd koper

4.1 Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail en/of schriftelijk.

4.2 In geval van herroeping dient koper de ontvangen artikelen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat hij of zij de herroeping aan Moods/ De Groene Kappers kenbaar heeft gemaakt.

4.3 Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in geval de geleverde artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn gebleven.

4.4 Moods/ De Groene Kappers vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij Moods/ De Groene Kappers aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

4.5 Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Moods/ De Groene Kappers de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.

5.2 Alle door Moods/ De Groene Kappers genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5.3 De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven.

Artikel 6. Betaling

6.1 De door Moods/ De Groene Kappers geleverde artikelen dienen te worden betaald voor aflevering van de goederen. Koper zal door Moods/ De Groene Kappers vooraf worden geïnformeerd over de mogelijke wijzen van betaling.

Artikel 7. Reclames en klachten

7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per e-mail of schriftelijk reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door Moods/ De Groene Kappers in behandeling zal worden genomen.

7.2 Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 5 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk binnen 2 maanden na aflevering door Moods/ De Groene Kappers.

7.3 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten te zake verwerkt.

7.4 Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Moods/ De Groene Kappers geleverde artikelen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Op de door Moods/ De Groene Kappers geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen.

8.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik dan wel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derde

9.1 Moods/ De Groene Kappers is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.

9.2 Moods/ De Groene Kappers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

9.3 Moods/ De Groene Kappers is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien Moods/ De Groene Kappers niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen ten gevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.

10.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/ toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door Moods/ De Groene Kappers geleverde artikelen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Moods/ De Groene Kappers verschuldigde - rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen - niet heeft voldaan.

11.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Moods/ De Groene Kappers te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen.

Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12. Insolventie

12.1 Zowel Moods/ De Groene Kappers als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval de andere partij in staat van surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door Moods/ De Groene Kappers worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en een eventueel door haar opgestelde privacy verklaring.

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

14.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Moods/ De Groene Kappers gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied waar zij is gevestigd (Rechtbank Leiden), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

14.2 Op alle overeenkomsten met Moods/ De Groene Kappers is Nederlands recht van toepassing.